ประชุมหารือ ติดตามงานซ่อมแซมก่อนคืนเงินค้ำประกันการก่อสร้างล่าช้า และแนวทางในการแก้ไขงานซ่อมแซมในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตลาดไท (เทพกุญชร 34)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content