ประชุมหารือ ติดตามงานซ่อมแซมก่อนคืนเงินค้ำประกันการก่อสร้างล่าช้า และแนวทางในการแก้ไขงานซ่อมแซมในโครงการเคหะชุมชน และบริการชุมชนตลาดไท (เทพกุญชร 34)

Change this Subheading

Image Box Title

Change this description

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content