การเคหะแห่งชาติร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม     เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการ      การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ          นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวง พม. รวมถึงผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ        ณ การเคหะแห่งชาติ สาขาร่มเกล้า สำหรับการประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการมีจิตอาสาอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content