กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มุ่งรักษาความปลอดภัยในชุมชนด้วยแนวคิด ในโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด
“ตู้ยามบ้านเอื้ออาทร กม.44” โดยมี นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พันตำรวจเอก นิรุธ
ประสิทธิเมตต์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เทศบาลเมืองท่าโขลง เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และนิติบุคคลอาคารชุด เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ “ตู้ยามบ้านเอื้ออาทร กม.44”  อีกด้วย

          สำหรับ “ตู้ยามบ้านเอื้ออาทร กม.44” จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ได้รับการผลักดันมาจาก “โครงการปักกลด” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนิน “โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” โดยใช้แนวคิด Smart Safety Zone 4.0 เป็นการพัฒนานโยบายด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัย ประชาชน และชุมชนอย่างแท้จริง โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง การเคหะแห่งชาติ เทศบาลเมืองท่าโขลง และนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปพักแรมในชุมชนเพื่อคอยสอดส่อง ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด หรือเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นในชุมชน โดยให้ตำรวจชุมชนสัมพันธ์อยู่ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อยู่อาศัย เพื่อสืบเสาะ ติดตาม ค้นหา ตรวจค้น ตัดโอกาสกลุ่มเสี่ยง จับกุม เครือข่ายกระบวนการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน รวมถึงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content