การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำท่วมภายในโครงการเคหะชุมชนฯ จ.ตาก (น้ำรึม)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองสมบูรณ์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต
ประพันธ์บัณฑิต
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมชาย มณีวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 3
นางจินตนา วิกสุวรรณ
เคหะจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดตาก (น้ำรึม)เพื่อสำรวจหาทางป้องกันแก้ไขจากผลกระทบของอุทกภัยทำให้มีน้ำท่วมขังภายในโครงการ ปัจจุบันสถานการณ์
น้ำท่วมขังในชุมชนได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content