พม.บูรณาการกับสภากาชาดไทยและภาคีให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กลุ่มเปราะบางที่สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายกฤษดา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  นายธนสุนทร สว่างสาลี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทาน (ชิโนฟาร์ม) เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กับกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
รวมทั้งสิ้น 949 ราย  ณ สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พร้อมมอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ” ของกระทรวง พม. ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน รวมทั้งให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่อีกด้วย

            ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทย
นำไปให้บริการฉีดแก่ประชาชน โดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่
สำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กันยายน 2564

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content