กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีแจกข้าวกล่องและถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 และกลุ่มเปราะบางในชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 รวมทั้งให้กำลังใจ อสม.และทีมงานที่ประจำศูนย์พักพิงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันจัดทำข้าวปรุงสุก จำนวน 600 ชุด และถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด มอบให้กับผู้ป่วย COVID -19 กลุ่มเปราะบาง (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ) รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้มอบข้าวกล่องและถุงยังชีพให้กับตัวแทนผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความห่วงใยประชาชนและต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบัน

ต่อจากนั้นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และทีมงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์พักพิงโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ใช้พื้นที่ของศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 จังหวัดสมุทรปราการ มาจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงดังกล่าว เพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในชุมชนระหว่างที่รอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งจำเป็นจะต้องแยกตัวออกมาจากครอบครัว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวในครอบครัวและชุมชน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 110 เตียง และผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอาการเบื้องต้นจากสาธารณสุขในพื้นที่ รวมถึงการประสานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล อีกทั้งยังได้นำระบบออนไลน์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย มีการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยการใช้กล้องวงจรปิด รวมทั้งให้ผู้ป่วยสวมนาฬิกาสมาร์ทวอชเพื่อติดตามผล การเต้นของชีพจรและค่าออกซิเจนในเลือดอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content