การเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเขตดินแดงทำขวามสะอาดถนนบริเวณแผงร้านค้าอาคารแฟลต 9-17 ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง1

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ