การเคหะแห่งชาติรับมอบน้ำยาฆ่าเชื่อโรคจากบริษัท AP Coperate เพื่อใช้ในชุมชนดินแดง

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ