การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.สุราษฎร์ธานี

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ   ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุภายใต้โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา โดยมี นางสำอางค์โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายณรงค์ ช้างทรัพย์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางไทร  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจก่อนดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา

  โครงการบ้านสบายเพื่อยายตามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย  และผู้ยากไร้ โดยการปรับปรุงซ่อมแซม หรือจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่อาศัย
ได้อย่างมีความสุขในชุมชนเดิมได้อย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content