การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมชี้แจง กระบวนการดำเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ประจำปี 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 การเคหะแห่งชาติ โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ   ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุง   ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ  (บ้านสบายเพื่อยายตา) ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้    ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) โดยมี นางศิรทิพย์  ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งลงพื้นที่  เพื่อเป็นการสำรวจก่อนทำการปรับปรุงระหว่างวันที่ 3 -5 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก 

  โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดที่อยู่อาศัยใหม่ รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขในชุมชนเดิม              ได้อย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content