การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมชี้แจง กระบวนการดำเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ประจำปี 2564 ณ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) โดยมี นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคม  และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี        

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดที่อยู่อาศัยใหม่ รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content