การเคหะฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.บุรีรัมย์

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์   วิชัยดิษฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุภายใต้โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจทั้งหมด 10 หลัง ก่อนดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564  ณ จังหวัดบุรีรัมย์

     โครงการบ้านสบายเพื่อยายตามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย
และผู้ยากไร้ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขในชุมชนเดิมได้อย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content