การเคหะฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.พังงา

    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายคำแหง ทองอินทร์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ(บ้านสบายเพื่อยายตา) ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุภายใต้โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา โดยมี นายมนตรี เบ๊ญอ้าหมาด นายกเทศมนตรีตำบลพรุ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจก่อนดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2564  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา

  โครงการบ้านสบายเพื่อยายตามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขในชุมชนเดิมได้อย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content