การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่บุกรุกพื้นที่ซอยคู้บอน ให้ได้อาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน 27)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวง พม. ภายใต้ความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกันให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วย เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ว่างงาน ที่บุกรุกพื้นที่อาศัยอยู่ภายในซอยคู้บอน 30 เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ย้ายไปยังที่โครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน 27) เพื่อมีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ครอบครัวดังกล่าวอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content