ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ ITA ของ กคช.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรเกี่ยวกับพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ตามโครงการยกระดับการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีของการเคหะแห่งชาติ (ด้านธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ) ภายใต้โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของการเคหะแห่งชาติ โดยมี ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการประเมินครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 16 (ฝั่งตะวันตก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content