ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) การเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564” โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงถึงรายละเอียดของคู่มือและปฏิทินรวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับผู้เข้าประชุมได้รับทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content