การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ภายใต้ “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)”  โดยมี ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้เข้ารับการสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content