การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาหลักสูตรแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ปี

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร     “แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ 7 ปี (ปี พ.ศ. 2564 – 2570)” โดยมี ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอรายละเอียดของแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ    7 ปี (ปี พ.ศ. 2564 – 2570) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่มีต่อแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อปรับปรุง       แผนแม่บทฯ ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมนำแผนแม่บทฯ ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการเคหะแห่งชาติต่อไป ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content