กคช. แสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” พร้อมมอบใบประกาศแสดงเจตจำนงและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับทุกฝ่าย/คตก. โดยมีคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content