กคช. เร่งผลักดันแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ปี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ปี (พ.ศ. 2564 – 2570)” 
โดยมีพลเอกชวลิต สาลีติ๊ด กรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษ ตามมติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) พันตำรวจโทสะอาด สุนทร กรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษ ตามมติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เรืออากาศโทชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนพร้อมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะเผยแพร่ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติได้รับทราบต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 15 

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content