กคช. จัดสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนเพื่อเป็นการช่วยยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ ในปีงบประมาณ 2564 ของการเคหะแห่งชาติต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

 

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content