ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษาชุมชนร่วมกับฝ่ายบริหารงานชุมชน1 ลงพื้นที่สำรวจปัญหาภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง 3/1 ก่อนการมอบโอนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้กับเทศบาลตำบลทับมา โดยจะจัดทำแบบแลเอกสารเพื่อหาผู้รับจ้างในเดือนเมษายน 2564 นี้

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ