รมว.พม.ประชุมหน่วยงานภายใต้
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2646 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับหน่วยงาน 12 กระทรวง และทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 17 (จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางชญาทิพญ์ โควินทเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวและนำเสนอภารกิจของการเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ สำนักงานเคหะจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมออกบูธกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานงานบริหารชุมชนได้จัดชุดน้ำยาอเนกประสงค์ จำนวน 200 ชุด เพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content