การเคหะแห่งชาติจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยให้กับชาวชุมชนลาดกระบัง ระยะ4

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 สคล.สาขาร่มเกล้า 1โดย คล.สาขาร่มเกล้า 1 นายยงยศ ใจมั่น และ พ.จัดการทรัพย์สิน นางสาวภัทรธินันท์ ชูช่วยสุวรรณ ร่วมกับ กองพัฒนาชุมชน 1 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารชุมชน กคช. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.มาเป็นทีมวิทยากร ในโครงการลาดกระบังระยะ 4 ส่วน 1( เช่า) โดยมี ผอก. พช.1นายอนิภพ เจริสถาพร เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เช่าในโครงการให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยการอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจถังดับเพลิง ทักษะการปฎิบัติหากเกิดเหตุและอบรมภาคปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างมาก

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content