การเคหะฯ ร่วมมือ สอวช. เตรียมจัดทำแผนงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายนวัตกรรมและงานวิจัย เข้าร่วมหารือกับ ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล  กรรมการการเคหะแห่งชาตื และนางสาวอรนุช รัตนะ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหวิทายาลัย ในประเด็นเรื่องการปิด GAP ที่เกิดจาก Feedback ของ Enable 8 ด้าน เพื่อนำขับเคลื่อนแผนงานนวัตกรรมและงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ได้จริง  เช่น การสร้างบ้าน 1 วัน 1 หลัง โดยใช้โครงการสุขประชาเป็นต้นแบบรวมถึง การพัฒานา line OA สำหรับรองรับการดำเนินงานในอนาคต

       ทั้งนี้ นางสาวอรนุช รัตนะ กล่าวถึง นวัตกรรมทั่วถึงหรือ Inclusive Innovation นับเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชนในระดับรากหญ้า (Bottom of Pyramid) ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชน ของการเคหะแห่งชาติ อีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content