กคช. จัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ

  • 3 ปี ที่ผ่านมา
  • CG2
Change this Subheading

Image Box Title

Change this description

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content