กคช. ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมโครงการเคหะชุมชนยโสธร และบ้านพักข้าราชการยโสธร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายเรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการเช่า เพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ณ โครงการเคหะชุมชนยโสธร และบ้านพักข้าราชการยโสธรจังหวัดยโสธร ซึ่งระหว่างการตรวจเยี่ยมได้มีผู้อยู่อาศัยร้องเรียนปัญหาสภาพที่อยู่อาศัยภายในบ้านความล่าช้าในการบริการซ่อมแซม และระบบกล้องวงจรปิดภายในโครงการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content