กคช. ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ    การเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวก่อสร้างเป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น 5 อาคาร จำนวน 242 หน่วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content