กคช. ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์    รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมในการรองรับผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อย ณ โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี 2 (เช่า)จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงได้มอบนโยบายการบริหารอาคารเช่าให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องจากประชาชน เป็นหัวใจของการเคหะแห่งชาติ ที่อยู่อาศัยและธุรกิจชุมชนคือภารกิจของการเคหะแห่งชาติ ที่จะส่งผลให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง      และยั่งยืนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content