กคช.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฎิบัติงาน ประชุมหารือการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินงานจัดสร้างโครงการที่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมในครั้งนี้เป้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติกับเทศบาลเมืองอุบลรชธานี พัฒนาสังคมอุบลราชธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี และประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ บ้านเช่าเคหะสุขประชาให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ที่ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยอีกมาก

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content