การเคหะแห่งชาติลงพื้นสำรวจพื้นที่โครงเคหะชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อรองรับผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมและจำนวนหน่วยว่างในโครงการอาคารเช่า ณ โครงเคหะชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยองและโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content