การเคหะแห่งชาติประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่้อเตรียมเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิงานการเคหะแห่งชาติ ประชุมหารือการพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินงานจัดสร้างโครงการรองรับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนแหลมฉบัง 3
ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการบรูณาการพื้นที่ ร่วมกันระห่างการเคหะแห่งชาติ หน่วยงานท้องถิ่น พัฒนาสังคมจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจภูธรบางละมุงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง การประปาส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและเตรียมเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content