กคช. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2564 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในประเด็นของคู่มือและปฏิทินการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT

  • 3 ปี ที่ผ่านมา
  • CG2
Change this Subheading

Image Box Title

Change this description

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content