กคช. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2564 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในประเด็นของคู่มือและปฏิทินการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT

  • 6 เดือน ที่ผ่านมา
  • CG2
  • 1
Change this Subheading

Image Box Title

Change this description

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ