กคช.ลงพื้นที่โครงการเอื้ออาทรเทพกุญชร (ตลาดไทย)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2564 นายเทพฤทธิ์  ฤทธิณรงค์   ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพกุญชร (ตลาดไทย) จังหวัดปทุมธานี

        ในการลงพื้นที่สำนักงานธนานุเคราะห์ครั้งนี้ เพื่อสำรวจพื้นที่   และขอข้อมูลในที่ดินว่างหน้าโครงการเอื้ออาทรเทพกุญชร  (ตลาดไทย) จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งจัดนำไปเสนอกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดตั้งสถาธนานุเคราะห์สาขา     ตลาดไทย เนื่องจากทำเลที่ตั้ง และจำนวนประชากรเหมาะสม   ในการจัดตั้งเพื่อบริการประชาชนผู้มีรายได้น้อย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content