บูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ (One Home)

    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมการบูรณาขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ One Home ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรีและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน COVID-19 ในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งผู้ประสานงาน   ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content