กคช. พม. Video Conference

      เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1  นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์ และสำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2    นายสมบูรณ์ ทองศรี ได้เข้าร่วมประชุม Video Conference      โดยมีนางพัชรี อาระยะกุลปลัดกระทรวงการพัณนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในประเด็น “ติดตามสถานการณ์การแพรระบาด                   

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content