กคช.พม. เข้าตรวจสอบทรัพย์สินสปอร์ตคลับเทพประสิทธิ์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายเอนก พรมเนตร์ เคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 นางสาวนิภา คำบันลือ  พนักงานจัดการทรัพย์สิน 6 นางสาวสุพัตรา คิดชอบ พนักงานจัดการทรัพย์สิน 3 ได้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินสปอร์ตคลับ  เทพประสิทธิ์ ร่วมกับ ตัวแทน บริษัท JWO จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ กคช. และมีความประสงค์ขอต่อสัญญาเช่าซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุดลงตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 และอยู่ระหว่าง จป.ทอ. ดำเนินการต่อสัญญา ซึ่งสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 ได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป และสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 ได้เข้าตรวจสอบห้องรอบังคับคดี กรณีนายเอกลักษณ์ผิดสัญญาอาคารคอนโดเอ, คอนโดช้อป 1 , คอนโดช้อป  2

ซึ่งมีหน่วยคงเหลือรอบังคับคดีจำนวน 15 หน่วย ผลการสำรวจไม่พบมีการอยู่อาศัย จำนวน 13 หน่วย ได้ประสานนิติฯ  ให้ตัดน้ำ ตรวจพบการอยู่อาศัย 2 หน่วย สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 แจ้งให้เข้าไปทำสัญญาเช่ารายย่อยภายใน   30 ธ.ค. 63 และได้ประสาน คด.กม. เพื่อดำเนินการร่วมกับเจ้าพนักงานบังคับคดี เข้าตรวจสอบก่อนส่งมอบการครอบครองให้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content