กคช.พม. สำรวจพื้นที่ภายในโครงการเคหะชุมชนแหลม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานธนานุเคราะห์  (โรงรับจำนำของรัฐ) สำรวจพื้นที่ภายในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง เพื่อหาข้อมูลในการขยายสาขา

นางสาวทัศนีย์ บุญอมรพิทักษ์ ผอก.ภภ.1 และนายภูมิภัทร ไพโรจน์ภักดิ์ เคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 ได้ชี้แจงข้อมูลพื้นที่ภายในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง จำนวนผู้อยู่อาศัย ลักษณะอาชีพ และนำลงสำรวจพื้นที่ให้กับ นายโสภณ ตันประคองสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์และคณะ เพื่อให้ สธค.นำข้อมูลไปพิจารณาจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) ในพื้นที่ของ กคช. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน 2 หน่วยงาน โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนเงินในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content