กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 2 การเคหะแห่งชาติ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลเคหะชุมชนห้วยขวาง ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 2 การเคหะแห่งชาติ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลเคหะชุมชนห้วยขวาง ครั้งที่ 2/2564 ณ ศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย กรุงเทพมหานคร

การจัดตั้งกลุ่มดังกล่าวเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกผู้อยู้อาศัยให้มีส่วนร่วมในการดูแลและลริหารจัดการชุมชนของตน ช่วยกันลดปริมาณขยะในชุมชน ทั้งยังเป็นการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่อาศัย โดยการจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะฯเบื้องต้นการเคหะได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนิน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content