คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านคุณธรรม โปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด”

  • 4 ปี ที่ผ่านมา
  • CG2
Change this Subheading

Image Box Title

Change this description

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content