คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านคุณธรรม โปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด”

  • 8 เดือน ที่ผ่านมา
  • CG2
  • 1
Change this Subheading

Image Box Title

Change this description

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ