การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Icon

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564

Icon

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563

Icon

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562

man-building-wooden-block-tower
image-14

รายงานผลการป้องกันการทุจริต

Icon

รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

Icon

รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2563 (12 เดือน)

Icon

รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2562 (12 เดือน)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

Icon

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

Icon

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ

มาตรการ
การป้องกันการทุจริต

Icon

คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ

Icon

แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ

Icon

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Icon

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Icon

มาตรการป้องกันการรับสินบน

Icon

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Icon

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Icon

มาตรการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Icon

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Icon

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Icon

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และการกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

Icon

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

team-up

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ