การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Icon
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564
Icon
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562
Icon
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563
man-building-wooden-block-tower
image-14

รายงานผลการป้องกันการทุจริต

Icon
รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
Icon
รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2562 (12 เดือน)
Icon
รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2563 (12 เดือน)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

Icon
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ

มาตรการ
การป้องกันการทุจริต

Icon
คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ
Icon
แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ
Icon
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Icon
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
Icon
มาตรการป้องกันการรับสินบน
Icon
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Icon
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
Icon
มาตรการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Icon
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
Icon
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
Icon
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และการกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
team-up

Compare listings

เปรียบเทียบ