การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Icon
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2567
Icon
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2566
Icon
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2565
Icon
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564
Icon
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562
Icon
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563
man-building-wooden-block-tower
image-14

รายงานผลการป้องกันการทุจริต

Icon
รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
Icon
รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
Icon
รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
Icon
รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
Icon
รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2564 (รอบ 12 เดือน)
Icon
รายงานผลป้องกันการทุจริต กคช. ปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

Icon
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน การเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
Icon
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
Icon
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
Icon
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

มาตรการ
การป้องกันการทุจริต

Icon
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2567
Icon
มาตรการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
Icon
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567
Icon
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567
Icon
มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน ปี 2567
Icon
มาตรการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2567
Icon
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2567
Icon
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2567
Icon
คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Icon
คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ
No downloads found!
team-up

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content