โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่ได้มาตรฐาน สร้างความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียม

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่ประกอบไปด้วย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ให้มีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาค่าเช่าที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข

การเข้าร่วมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่ากรณีสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่า กรณีข้าราชการและประชาชนทั่วไป

เงื่อนไข การเช่า

หมายเหตุ

        ให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เริ่มเปิดให้เช่าอาคาร ทั้งนี้ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กคช.  ขอสงวนสิทธินำอาคารเช่าคงเหลือที่กันไว้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าอาคาร

 • กรณีผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป นับถึงวันทำสัญญาเช่า (Pre-aging ผู้มีอายุ 50 – 59 ปี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
 • กรณีผู้จองเป็นบุตรผู้สูงอายุต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  นับถึงวันทำสัญญาเช่า

โครงการเปิดจองสิทธิ์

โครงการบ้านเช่ามหาสารคาม

เริ่มต้น 1,800
บาท/เดือน
 • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

โครงการบ้านเช่ากาญจนบุรี

เริ่มต้น 1,900
บาท/เดือน
 • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

โครงการบ้านเช่าสุรินทร์

เริ่มต้น 1,700
บาท/เดือน
 • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

โครงการบ้านเช่าอุบลราชธานี

เริ่มต้น 1,400
บาท/เดือน
 • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

โครงการบ้านเช่านครสวรรค์

เริ่มต้น 1,800
บาท/เดือน
 • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

โครงการบ้านเช่าลำปาง

เริ่มต้น 1,900
บาท/เดือน
 • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

โครงการบ้านเช่าลพบุรี ระยะ 1

เริ่มต้น 1,700
บาท/เดือน
 • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

โครงการบ้านเช่าพังงา(ตะกั่วป่า)

เริ่มต้น 1,600
บาท/เดือน
 • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ