โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่ได้มาตรฐาน สร้างความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียม

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่ประกอบไปด้วย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ให้มีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาค่าเช่าที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข

การเข้าร่วมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่ากรณีสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่า กรณีข้าราชการและประชาชนทั่วไป

เงื่อนไข การเช่า

หมายเหตุ

 การให้สิทธิ์เช่า

  • ให้สิทธิ์กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่จองผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่การเคหะแห่งชาติกำหนดเป็นลำดับแรก หลังจากนั้นจะให้สิทธิ์ Walk-in เป็นลำดับถัดไป
  • ให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก หากมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์กลุ่มดังกล่าวมากเกินจำนวนหน่วยพักอาศัยให้มีสิทธิ์ในการเลือกขั้นที่ 2-4 ก่อน 
 การทำสัญญา
  • กรณีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ผู้เช่าเป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมาย หรือกลุ่มอ้างอิง ต้องมีหนังสือแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้เช่า(บุตร) และหลักฐานทางกฎหมายที่ระบุถึงความสัมพันธ์ของ(บิดา) และ(มารดา) หากไม่สามารถเดินทางมาทำสัญญาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหน้งสือมอบอำนาจแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการทำสัญญาให้กับผู้ที่มาทำสัญญาแทน และหากเป็นสำเนาได้โปรดกำกับสำเนาถูกต้อง 
  • กรณีหากมาไม่ตรงตามช่วงเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ให้ลำดับถัดไปทำสัญญาก่อน และให้รอจนกว่าจะสิ้นสุดตามลำดับผู้ได้สิทธิ์ของวันนั้นๆ เพื่อดำเนินการทำสัญญา
  • กรณีไม่มาทำสัญญาตามวันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ให้ลำดับถัดไปทำสัญญาเลือกชั้นหรือห้องพักอาศัย และถือว่าสละสิทธิ์

โครงการเปิดจองสิทธิ์

โครงการบ้านเช่าสมุทรปราการ(บางพลี)

เริ่มต้น 2,000
บาท/เดือน
  • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

โครงการบ้านเช่าลพบุรี ระยะ 1

เริ่มต้น 1,700
บาท/เดือน
  • พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content