โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่ได้มาตรฐาน สร้างความเสมอภาคและโอกาศในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียม

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์โควิด