มองหาที่อยู่อาศัย?

ลองคลิกที่ปุ่มด้านล่างดูสิ

การเคหะแห่งชาติ พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือสนใจในโครงการของเรา กรุณาคลิกที่ติดต่อเรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สร้างบ้านด้วยใจ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลงทุนคุ้มค่า

สร้างเพื่อทุกคน

ราคาเข้าถึงได้

สังคมคุณภาพ

โครงการผู้แนะนำบ้านเคหะ

         เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้การหารายได้ลดลง ทางการเคหะแห่งชาติ(กคช.) จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหารายได้เสริมแก่ผู้มีความสนใจแนะนำลูกค้ามาซื้อโครงการของ กคช.

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
Service Tracking System

ประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามการใช้บริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด้วยตนเองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

โครงการ ไฮไลท์

ข่าวสารอัพเดท

ห้องสมุดชีวิต (E-Library)

 การเคหะแห่งชาติรวบรวมสาระและองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน เป็นประจำทุกเดือนในรูปแบบสารสนเทศ(E-Library) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจของการเคหะแห่งชาติในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยการยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดี การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
 1.ทักษะใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
 2.การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในทุกมิติของกลุ่มเป้าหมายกระทรวง พม.
 3.BCG Economy Model มาใช้ในการขับเคลื่อน
 4.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับภารกิจ กลุ่มเป้าหมายหน่วยงาน และกระทรวง พม.
 5.การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

กิจกรรม CG & CSR

• การกำกับดูเเลกิจการที่ดี
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
• การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
• การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
• การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
• การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

คำรับรองและพันธมิตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์

ยังไม่พบโครงการที่ต้องการ?

ลองคลิกปุ่มด้านล่าง เพื่อค้นหาโครงการทั้งหมดของเราสิ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content