ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อการเคหะแห่งชาติ

รายการแบบคำร้องที่ให้บริการ

Icon
คำร้องขอทำสัญญาเช่าซื้อโครงการสินเชื่อฯ
Icon
คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
Icon
คำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์
Icon
คำขอโอนสิทธิ-คำขอรับโอนสิทธิ
Icon
คำร้องขอรับสิทธิ(กรณีถึงแก่กรรม)
Icon
คำร้องขอรับสิทธิ(กรณีถึงแก่กรรม) มีผู้ยินยอมสละสิทธิการเช่า
Icon
คำร้องขอรับสิทธิ(กรณีถึงแก่กรรม) มีผู้ยินยอมสละสิทธิซื้อ
Icon
คำร้องขอรับสิทธิ(กรณีถึงแก่กรรม)(มีผู้จัดการมรดก)
Icon
คำร้องขอรับสิทธิ(กรณีถึงแก่กรรม)(มีผู้จัดการมรดก) มีผู้ยินยอมสละสิทธิการเช่า
Icon
คำร้องขอรับสิทธิ(กรณีถึงแก่กรรม)(มีผู้จัดการมรดก) มีผู้ยินยอมสละสิทธิซื้อ
Icon
คำร้องขออนุมัติกลับเป็นผู้เช่า/ผู้เช่าซื้อ
Icon
คำร้องขอคืนเงินจอง/เงินมัดจำ
Icon
คำร้องขอคืนทรัพย์สินที่เช่า/เงินประกันการเช่า
Icon
คำร้องขอคืนเงินพื้นที่ส่วนขาด
Icon
คำขออนุญาตต่อเติมและปลูกสร้างอาคาร
Icon
คำร้องขอใช้อาคาร/สถานที่
Icon
คำร้องขอหนังสือรับรองการอยู่อาศัย
Icon
คำร้องขอคืน(อาคาร/ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)
Icon
คำร้องขอเช่า(ประเภทอาคารเช่า)
Icon
คำร้องขอต่อสัญญาเช่า(ประเภทอาคารเช่า)
Icon
คำร้องขอคัดถ่ายสำเนาโฉนด-หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
Icon
คำร้องขอเช่าจัดประโยชน์
Icon
คำร้องขอต่อสัญญา (จัดประโยชน์)
Icon
แบบขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
Icon
คำร้องทั่วไป
Icon
หนังสือรับรองรายได้

    Compare listings

    เปรียบเทียบ
    Skip to content