บริการอิเล็กทรอนิกส์

บริการอิเล็กทรอนิกส์

เรารวบรวมระบบงานเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและประชาชนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

จองบ้านออนไลน์

การชำระเงินออนไลน์

ระบบบริการลูกค้าออนไลน์ (NHA Service)

ระบบภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัย

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

เตรียมพบกับบริการใหม่

การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนของเราเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content