มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

Icon
คู่มือการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
Icon
คู่มือการรับฟังเสียงของลูกค้า
Icon
คู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าออนไลน์
Icon
คู่มือการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน สำหรับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป
Icon
ขั้นตอนจองบ้านออนไลน์
Icon
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
Icon
5 ขั้นตอนการเป็นเจ้าของบ้าน

  สถิติการให้บริการ

  Icon
  สถิติการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการรับสาย call center ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการจองบ้านออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สรุปยอดการให้บริการลูกค้าในการทำสัญญาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการรับสายของ Call Center 1615 ประจำปีงบประมาณ 2565
  Icon
  สถิติการจองบ้านออนไลน์ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการให้บริการลูกค้าทำสัญญา ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  Icon
  สถิติการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

  รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  Icon
  โครงการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และความผูกพันของลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ปี 2565
  Icon
  โครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส
  Icon
  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปี 2564
  Icon
  โครงการประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2563
  Icon
  โครงการประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2562

   คู่มือปฏิบัติงานในองค์กร

   Icon
   คู่มือการใช้ทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเคหะนครหลวง และสำนักงานเคหะจังหวัด
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน กองลูกค้าสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด ฝ่ายการตลาด
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการจัดทำงบการเงิน ฝ่ายการบัญชี
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) งานซ่อมห้องรั่วซึม

    Compare listings

    เปรียบเทียบ
    Skip to content