คณะผู้บริหาร ระดับสูง

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ผว-ใหม่กว่า

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
 02-351-7978
  taweebhong@nha.co.th

รองผู้ว่าการ

รองสัญญา
               นายสัญญา หวะสุวรรณ
รองผู้ว่าการ
02-351-6219
sunya@nha.co.th
พี่ธนัญชัย2
   นายธนัญชัย  โชติศรีลือชา
รองผู้ว่าการ
02-351-6861
 thananchai@nha.co.th
รองชัยรัต2
   ร.ท.ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์
รองผู้ว่าการ
02-351-7245
    chairat@nha.co.th
รองสมเจต
 นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต
รองผู้ว่าการ
02-351-7226
somjate@nha.co.th
พี่มงคล
นายมงคล จันทษี
รองผู้ว่าการ
 02-351-7013
jmongkhon@nha.co.th
พี่ปรีดา2
 นายปรีดา สุขสุมิตร
รองผู้ว่าการ
02-351-6098
preeda_s@nha.co.th
พี่บุ๋ม2
นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี
รองผู้ว่าการ
 02-351-6766
 thitaporn@nha.co.th

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

พี่ระวิน2
นายระวิน สุพพัตกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6537
ravin@nha.co.th
พี่ดุล2
นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6867
dulmonchai@nha.co.th
พี่เอ2
นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6591
sukumaporn@nha.co.th
พี่คำแหง2
นายคำแหง ทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6862
 khamhaeng@nha.co.th
พี่เทพ2
นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6410
 teepparit@nha.co.th
พี่วราพร
นางวราพร จันทร์อำรุง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6222
 waraporn_ch@nha.co.th
พี่เอก2
นายเอกพล เทพมณี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6566
 ekapol@nha.co.th
พี่นี2
นางสาววนิดา สุทธิช่วย
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6492
vanida@nha.co.th
พี่พรจิต
นางพรจิตต์ รังสาคร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6163
 pornjitrungsakorn@gmail.com
พี่ต่อ
นายต่อพงศ์ จำจด
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-7172
 torphong@nha.co.th
พี่สิริกร
นางสิริกร พัชรกุลวรรณ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6238
 sirikorn@nha.co.th
พี่คมสัน
นายคมสัน พิลาสมบัติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6467
 konsun@nha.co.th
ผช.ทวัช
นายธวัช สินพันธุ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-7819
tawat_s@nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content