คณะผู้บริหาร ระดับสูง

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

Untitled-5

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

 02-351-7978

รองผู้ว่าการ

ร1
นายนพดล ว่องเวียงจันทร์
รองผู้ว่าการ
 02-351-6684
ร2
นายวิญญา สิงห์อินทร์
รองผู้ว่าการ
 02-351-6761
ร3
นายสัญญา หวะสุวรรณ
รองผู้ว่าการ
 02-351-6219
ร4
นายธนัญชัย โชติศรีลือชา
รองผู้ว่าการ
 02-351-6861
นายชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
รองผู้ว่าการ
 02-351-7245
blankPeople
– ว่าง –
รองผู้ว่าการ
 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผช1
นายระวิน สุพพัตกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6537
ผช2
นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6867
ผช3
นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6591
ผช4
นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-7226
ผช5
นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6766
ผช6
นางสาวสุดใจ สมัครัตน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6942
ผช7
นางชฎารัตน์ ไชยเสน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6918
ผช8
นายกฤช โกญจนาท
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6423
ผช9
นายคำแหง ทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6862
ผช10
นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6410
ผช11
นายปรีดา สุขสุมิตร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-6098
ผช12
นายมงคล จันทษี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 02-351-7013

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ