คณะผู้บริหาร ระดับสูง

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ผว
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
 02-351-7978
        taweebhong@nha.co.th

รองผู้ว่าการ

ผช1
     ร.ท.ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์
รองผู้ว่าการ
02-351-7245
           chairat@nha.co.th
ผช2
   นายธนัญชัย  โชติศรีลือชา
รองผู้ว่าการ
02-351-6861
 thananchai@nha.co.th
ผว3
นายวิญญา สิงห์อินทร์ 
รองผู้ว่าการ
 02-351-6761
   winya@nha.co.th
 
ผว4
                     นายสัญญา หวะสุวรรณ 
รองผู้ว่าการ
02-351-6219
sunya@nha.co.th
 
 
ผช5
                   นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ 
รองผู้ว่าการ
02-351-6884
   noppado@nha.co.th
8888

                 รอแต่งตั้ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผช1
นายระวิน สุพพัตกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6537
ravin@nha.co.th
ผช2
นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6867
dulmonchai@nha.co.th
ผช3
นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6591
sukumaporn@nha.co.th
ผช4
นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-7226
somjatepp@me.com
ผช5
นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6766
thitaporn@nha.co.th
ผช6
นางสาวสุดใจ สมัครัตน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6942
sudjai@nha.co.th
ผช7
นางชฎารัตน์ ไชยเสน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6918
chadarat@nha.co.th
ผช8
นายกฤช โกญจนาท
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6423
krit_g@nha.co.th
ผช9
นายคำแหง ทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6862
khamhaeng@nha.co.th
ผช10
นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6410
teepparit@nha.co.th
ผช11
นายปรีดา สุขสุมิตร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-6098
preeda_s@nha.co.th
ผช12
นายมงคล จันทษี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
02-351-7013
mongkhonjanta@nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ