การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

Icon
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2566
Icon
นโยบายกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2566
Icon
นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governace Policy) ปี 2565
Icon
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลปี 2565
Icon
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศของ กคช.ปี 2565
Icon
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศของ กคช.
Icon
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
Icon
นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance Policy)

ใบประกาศเกียรติคุณ / ใบรับรอง

Icon
ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
Icon
เกียรติบัตรการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบ

การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Icon
กรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปีงบประมาณ 2567
Icon
แผนพัฒนาดิจิทัล (แผนปฏิบัติการดิจิทัล) ของ กคช. พ.ศ. 2566-2570 (ปรับปรุงปี 2566) (พฤหัส 05 ตุลาคม 2566)
Icon
แผนพัฒนาดิจิทัล (แผนปฏิบัติการดิจิทัล) ของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565)
Icon
กรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)
Icon
สถาปัตยกรรมองค์กรของการเคหะแห่งชาติ
Icon
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2563)
Icon
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
แผนพัฒนาดิจิทัล (แผนปฏิบัติการดิจิทัล) ของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content