การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

Icon
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศของ กคช.
Icon
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
Icon
นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance Policy)

ใบประกาศเกียรติคุณ / ใบรับรอง

Icon
ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
Icon
เกียรติบัตรการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบ

การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Icon
แผนพัฒนาดิจิทัล (แผนปฏิบัติการดิจิทัล) ของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
Icon
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2563)
Icon
สถาปัตยกรรมองค์กรของการเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ